Winkelwagen (0)

Contributie

Contributiebedragen voor het seizoen 2023/2024.

Te weinig geld om uw kind te laten sporten?

Wil uw kind graag sporten, maar is daar te weinig geld voor? Geen nood, Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. Zij betalen de contributie en de sportkleding. Kijk voor de nodige informatie op Jeugdfonds Sport & Cultuur.

De nieuwe bedragen (zoals ze ingegaan zijn per 1 juli) zijn:

De leeftijd op 1 januari is bepalend

Soort lidmaatschap per jaar per kwartaal
Niet spelend lid € 80,00 € 20,00
Speciaal korfbal € 108,00 € 27,00
Algemeen reserve € 180,00 € 45,00
Kangoeroe € 86,00 € 21,50
Pupil 6 t/m 11 jaar € 170,00 € 42,50
Aspirant 12 t/m 15 jaar € 212,00 € 53,00
Junior 16 t/m 18 € 262,00 € 65,50
Senior € 350,00 € 87,50

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Clubleden die deelnemen aan wedstrijden krijgen een clubshirt in bruikleen. Kijk voor de betreffende informatie op clubshirtpagina;
  • De contributie dient vooruit betaald te worden, minimaal per kwartaal;
  • Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk, echter niet met terugwerkende kracht;
  • Afstemming hierover dient plaats te vinden met de desbetreffende Technische Commissie en de secretaris van het bestuur;
  • De contributie is verschuldigd voor het hele verenigingsjaar (ook bij tussentijdse opzegging);
  • Nieuwe leden die direct na de zomervakantie aan de activiteiten deelnemen zijn contributie verschuldigd vanaf 1 juli;
  • U kunt Dalto machtigen voor automatische afschrijving van de contributie. Voor nieuwe leden is de machtiging verplicht.
  • Bedragen worden in de eerste week van het betreffende kwartaal geïncasseerd.

Betalingen aan Dalto kunt u doen op IBAN-nummer NL38 INGB 0002069219 t.n.v. ckv Dalto te Driebergen.

Betalingsachterstand
Bij leden die een betalingsachterstand hebben van tenminste twee kwartalen, worden herinneringskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 2,50 per persoon/per herinnering.

Declaraties inleveren binnen 1 maand bij:
Rosemarie Wielinga
penningmeester@dalto.nl

Opzeggen lidmaatschap
Wil je het lidmaatschap opzeggen dan dient dat uiterlijk op 25 juni van het lopende seizoen te worden gedaan via een mail naar ledenadministratie@dalto.nl.