Privacyverklaring

Laatst gewijzigd 24 september 2019
* Aanvullingen (3x) zijn in groen weergegeven.

Korfbalvereniging Dalto hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dalto houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Mocht u na het lezen van dit privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben over uw privacy, dan kunt u terecht bij het bestuur van Dalto.

Contactgegevens: secretaris@dalto.nl

Betrokkenen

Als sportvereniging leggen wij gegevens vast van (oud-)leden, verzorgers van leden jonger dan 18 jaar, vrijwilligers, sponsors en Vrienden van Dalto. Wij leggen per type betrokkene alleen die gegevens vast die relevant zijn voor de binding die zij met de club hebben. Personen die lid worden van Dalto zijn automatisch lid van de bond, het KNKV. Het KNKV ontvangt eenmalig van Dalto de gegevens van leden, en gedurende het seizoen de teamindelingen.
* Voor aanmelding bij het KNKV is een digitale pasfoto noodzakelijk in verband met het digitale wedstrijdformulier (DWF) zonder welke er geen competitie gespeeld kan worden.

Verder is het KNKV zelf verwerkingsverantwoordelijke voor de aan hen verstrekte gegevens: * privacystatement KNKV.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Binnen de sportvereniging verwerken wij gegevens die passen bij de activiteiten van een sportvereniging. Zo wordt informatie verwerkt voor contributiebetaling, voor het indelen van teams, voor het organiseren van clubactiviteiten, maar ook voor ondersteunende taken als een rijrooster en bardiensten.

Gebruik door derden

Het KNKV heeft een verwerkersovereenkomst met registratieorganisatie Sportlink. Leden krijgen te maken met Sportlink onder andere via de app en het digitale wedstrijdformulier. In de app van Sportlink kan elk lid van 16 jaar en ouder zelf een privacyniveau bepalen. Bij leden tot 16 jaar kan dit door de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers dienen daarvoor hun mailadres door te geven aan ledenadministratie@dalto.nl. Standaard staat het privacyniveau op ‘Afgeschermd’.

Om de planningen rondom rijrooster, bardiensten enzovoort ook op onze website te publiceren wordt gebruik gemaakt van de verenigingsdiensten van korfbalclub Antilopen.

Interne nieuwsbrieven zoals de bestuurstaal, de nieuwsbrief Sponsoring en de *nieuwsbrief Vrienden van Dalto gaan via La Posta. Dalto deelt buiten deze derden geen informatie van betrokkenen met andere organisaties zonder nadrukkelijke toestemming.

Deze derden voldoen aan de eisen die Dalto stelt voor het verwerken van haar gegevens. Geen van deze verwerkers verwerkt informatie buiten de EU.

Cookies
Dalto maakt op haar website geen gebruik van third party cookies.

Minderjarigen

Als sportvereniging ontkomt Dalto er niet aan om gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) vast te leggen. Deze gegevens zijn nodig zodat het kind lid kan zijn van de vereniging en zodoende deel kan nemen aan clubactiviteiten. Persoonsgegevens van minderjarigen worden alleen verwerkt  indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Videobeelden

Ckv Dalto kan zowel op het veld als in de zaal opnamen maken van de wedstrijden en/of trainingen voor training- of analysedoeleinden. Wedstrijdbeelden kunnen voor wedstrijdverslaggeving gepubliceerd worden, bijvoorbeeld op het youtubekanaal van Dalto.

Foto’s
Dalto plaatst op haar website en social media-accounts actiefoto’s van wedstrijden en teamfoto’s op de teampagina’s.

Bewaartermijnen

Gegevens van betrokkenen worden bewaard zolang er sprake is van een samenwerking of lidmaatschap. Dalto zal deze informatie daarna nog maximaal 5 jaar bewaren. Uitzondering hierop zijn de gegevens van jeugdleden jonger dan 16 jaar, deze informatie zal aan het eind van het korfbalseizoen verwijderd worden. Uiteraard heeft de betrokkene het recht om de informatie al eerder te laten verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigen privacyverklaring

Dalto behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op deze pagina. Wij raden je aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen bovenaan deze privacyverklaring. Bij wijziging in de privacyverklaring wordt dit vermeld in onze berichten op de home-pagina.


Op iedere pagina en in ieder bericht vindt u onderaan in de zwarte balk • privacy verklaring • met de link naar dit bericht.